Myšlienka vzniku projektu „Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie“ vznikla ihneď po vyhlásení výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP v rámci programu Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Nórskeho finančného mechanizmu na Obnovu, renováciu a chránené kultúrne dedičstvo s názvom „ Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci Európskeho kultúrneho dedičstva“.

Výzva na podávanie Žiadostí o NFP bola vyhlásená dňa 31.01.2014 a ukončená 15.04.2014. Keďže zámerom mesta Holíč bola obnova, rekonštrukcia a revitalizácia juhovýchodného bastiónového opevnenia Holíčskeho zámku, k deštrukcii ktorého došlo pred piatimi rokmi, zastupiteľstvo mesta Holíč rozhodlo a schválilo podanie Žiadosti o NFP na túto rekonštrukciu.

Dňa 14.04.2014 bola Žiadosť o NFP s projektom „Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie“ podaná a 16.04.2014 zaregistrovaná na Úrade vlády SR v Bratislave, ktorý je riadiacim orgánom pre projekt. Na základe rozhodnutia výberovej komisie boli 12.09.2014 oznámené mestu Holíč predbežné výsledky, ktoré smerovali k schváleniu projektu. Oznámenie o schválení projektu bolo mestu Holíč doručené 24.10.2014 s výzvou na podpis Zmluvy o NFP, ktoré sa konalo 04.11.2014 v Sobášnom palác v Bytči.  Zmluva č. 1095/2014
Dodatok k Zmluve č. 1095/2014

Cieľom projektu „Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie“ je obnova, rekonštrukcia jedného zo štyroch bastiónových opevnení – juhovýchodného bastiónového opevnenia a tiež revitalizácia vnútorných priestorov opevnenia s výsadbou pôvodných drevín. Bastión je v súčasnosti v dezolátnom stave, je zbortený a zosúva sa do vodnej priekopy, čo spôsobuje problémy pri člnkovaní okolo zámku a tiež nie je zabezpečená bezpečnosť návštevníkov. Po rekonštrukcii a revitalizácii JV bastiónu bude vo vnútorných priestoroch nainštalovaná výstava ako stála exteriérová expozícia Mestského múzea a galérie, ktorá sa bude každým rokom obnovovať. Tieto priestory budú slúžiť na kultúrno – spoločenské aktivity múzea a galérie. Výstupom projektu bude zrekonštruovaný JV bastión a stála výstavná expozícia Mestského múzea a galérie v Holíči.

Do projektu je zapojených päť partnerov, Nadácia MeAM z Lichtenštajnska – jej organizačná zložka pôsobiaca v Bratislave, Obec Kopčany, Mikroregión Hodonínsko, Partnerstvo pre Horné Záhorie a Jazdecké a agroturistické centrum JACK Kopčany. Partneri v projekte nemajú finančnú účasť, ale sú dôležitými článkami, ktoré plnia funkciu v rozvoji cestovného ruchu a ich prínos má nadregionálny charakter. Priamo sa budú podieľať na aktivitách projektu ako aj na samotnej propagácii projektu.

Celkové oprávnené náklady projektu predstavujú: 752 987.- €
Z toho rekonštrukčné práce: 706 577.- €