Územie Partnerstva pre Horné Záhorie o.z. je uceleným, koherentným územím, ktoré sa rozprestiera na ploche 31 280 ha s počtom 33608 obyvateľov, hustotou osídlenia 107 obyvateľov na 1 km². Územie leží v severnej časti Trnavského kraja. Tvorené je 19 obcami a 3 mestami, zaberá takmer celé územie okresu Skalica vrátane jednej obce z okresu Senica - obec Smolinské. Sídlo občianskeho združenia je v Kopčanoch.

Partnerstvo pre Horné Záhorie je občianske združenie založené dňa 22.6.2007 v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Združenie funguje na báze partnerstva zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru, ktoré pôsobí na celistvom a súdržnom území.

Partnerstvo pre Horné Záhorie si vytvorilo vlastnú stratégiu rozvoja územia na základe princípov prístupu LEADER. Ciele stanovené v stratégii spoločnými silami prostredníctvom projektov miestnych subjektov implementujú a monitorujú tak, aby do roku 2015 bol naplnený strategický cieľ združenia – zvýšenia príťažlivosti územia, zlepšenia životných podmienok pre obyvateľov v území miestnej akčnej skupiny Horné Záhorie.

Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. spolupracuje na základe Deklarace o partnerství a spolupráci s MAS Strážnicko. Partnerstvo je založené na výmene informácií a skúseností, na realizácii spoločných projektových zámerov a aktivít. Aktivity sa realizujú aj s MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, Mikroregiónom Hodonínsko a MAS Dolní Morava . Dohodu o spolupráci uzatvorilo Partnerstvo pre Horné Záhorie aj s mestom Holíč v rámci projektu „Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie“ v oblasti rozvoja cestovného ruchu v regióne.

Partnerstvo pre Horné Záhorie

Kollárova 1
908 48 Kopčany
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mas-hornezahorie.sk