Detailná sumarizačná správa

 

 

 

 

V novo -zrekonštruovaných priestoroch kultúrno - osvetového centra na Holíčskom zámku sa konal dňa 22.03.2016 v poradí druhý,  záverečný seminár v rámci projektu „ Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie“.  Program seminára sa dotýkal predovšetkým rozvoja cestovného ruchu v regióne.  Partneri projektu obec Kopčany, OZ JACK Kopčany  predstavili svoje smerovanie vo využiteľnosti Kopčianskeho žrebčína, ktorý prechádza postupnou rekonštrukciou a historicky patril k Holíčskemu panstvu. Mesto Holíč ako prijímateľ grantu, predstavil prostredníctvom  video- vizualizácie  štúdiu realizovateľnosti v rozvoji záhradného cestovného ruchu v regióne a premenu zámockého parku v Holíči. Komentár k vizualizácii predniesol Ing. Přemysl Krejčiřík PhD., zástupca OZ Průvodce parkem Valtice.  V rámci výberových kritérií projektu sme v žiadosti zadefinovali, že NKP Holíčsky zámok sa nachádza v blízkosti lokality, ktorá sa uchádza o nomináciu  do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO ako Archeopark Mikulčice – Kopčany. Do programu seminára sa dostalo  aj predstavenie tohto zámeru, ktorý nám odprezentoval  vedúci pamätníka  Slovanské hradiště v Mikulčicích , NKP , pán František Synek. V poobedňajších hodinách seminár ukončila živá diskusia.
Partnermi projektu sú : Nadácia MeAM Stiftung, org. zložka zahraničnej nadácie v SR, OZ JACK Kopčany, Mikroregion Hodonínsko,  Partnerstvo pre Horné Záhorie a obec Kopčany.

 

„Zachráňme dedičstvo našich predkov“ - „Save the heritage of our ancestors“


www.eeagrants.org
www.zamok.holic.sk

 

Uverejnené v Holíčane č.5/2016 – apríl
www.holic.sk

 

Holíčsky zámok s areálom je národnou kultúrnou pamiatkou a od roku 2007, kedy ho mesto Holíč získalo späť do vlastníctva, prešiel významnými etapami obnovy a údržby. Celý vonkajší ale aj vnútorný areál bol odburinený a vyčistený od náletových drevín. V roku 2008 prešli revitalizáciou aj zámocké vodné valy, ktoré sú v súčasnosti spolu s člnkovaním zámockou atrakciou.  V areáli zámku boli vybudované detské ihriská a vysadených bolo viac ako 300 stromov a kríkov.  Prednedávnom bola ukončená výsadba Bylinkovej záhrady, ktorá bude túto letnú turistickú sezónu prvýkrát otvorená a sprístupnená turistom a širokej verejnosti.  Stane sa v poradí druhou atrakciou Holíčskeho zámku.  Samotné objekty zámku tvoria dominantu celého areálu a niektoré z nich už prešli celkovou rekonštrukciou.  Ide o hospodársku budovu vpravo od vstupu do vnútorného areálu zámku, budovu tzv. Tabačiarne, ktorá bola zrekonštruovaná a bude využívaná ako kultúrno- osvetové centrum na usporiadanie rôznych výstav, seminárov, vernisáží, hudobných vystúpení, ale aj na zasadanie Mestského zastupiteľstva v Holíči, kongresové účely a pod.  Vedľa budovy kultúrno- osvetového centra sa nachádza hospodárska budova zámku, v ktorej bola zriadená Zámocká vináreň so zázemím pre 100-150 ľudí. Návštevníci tu môžu stráviť príjemné chvíle pri pohári vína alebo šálke dobrej kávy. V priľahlom zrekonštruovanom bastióne celé leto znejú Zámocké hudobné večery určené pre širokú verejnosť. O celom areáli zámku je spracovaných množstvo archeologických, historických, archívnych výskumov, vďaka ktorým sa podarilo vydať celý rad propagačných materiálov a vyhľadať množstvo archívnych dokumentov. V hlavnej budove zámku možno navštíviť Mestské múzeum a galériu, ktorých priestory tiež prešli rekonštrukciou. Do pôvodného stavu sa podarilo čiastočne obnoviť dva bastióny a jeden bastión celkovo. Na svoju rekonštrukciu čaká ešte v poradí štvrtý. Súčasťou národnej kultúrnej pamiatky Holíčsky zámok je teda aj národná kultúrna pamiatka juhovýchodný bastión, ktorej stav bol v Centrálnom registri NKP SR zapísaný ako dezolátny. Po zosuve bastiónu v roku 2010 sa dočkal svojej revitalizácie a ochrany, akú si zaslúži. Vďaka projektu „Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie“, ktorý bol podporený z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a spolufinancovaný z rozpočtu mesta Holíč, sa podarila unikátna vec. Revitalizáciou a rekonštrukciou bastiónu mesto Holíč dosiahne bezbariérové sprístupnenie ďalšej časti areálu Holíčskeho zámku pre širokú verejnosť a možnosť využívať bastión na kultúrno-spoločenské aktivity. Predmetom obnovy juhovýchodného bastiónu je hlavne statické zaistenie stien opevnenia v celkovej výmere 955 m². V rámci projektu sa uskutočnil aj archeologicko-historický výskum a súčasťou sa stala parková úprava, výsadba stromoradia a vytvorenie podmienok pre výstavnú expozíciu s názvom „Panovníci Holíčskehopanstva“ .Táto expozícia bude slúžiť ako exteriérový výstavný priestor s možnosťou zmeny expozície podľa potreby Mestského múzea a galérie v Holíči. Projekt nadväzoval na už zrealizovanú rekultiváciu a obnovu zámockej vodnej priekopy, ktorá v súčasnosti slúži ako obľúbená atrakcia návštevníkov – člnkovanie sa okolo Holíčskeho zámku. Revitalizáciou juhovýchodného bastiónu sa spriechodnia zámockévodné valy bez obmedzenia. Na projekte sa podieľali aj jeho partneri: Nadácia MeAM, organizačná zložka zahraničnej nadácie v SR, Obec Kopčany, OZ JACK Kopčany, Mikroregion Hodonínsko a Partnerstvo pre Horné Záhorie. Partneri projektu zabezpečovali jeho publicitu, aktívne sa zúčastnili na úvodnom a záverečnom seminári a prezentovali svoje smerovanie v oblasti cestovného ruchu s dopadom na celý región Záhoria a prihraničných oblastí. Celkové náklady projektu predstavovali 752 978 €. Správcom programu je Úrad vlády SR.

 

„Zachráňme dedičstvo našich predkov“ - „Save the heritage of our ancestors“


www.eeagrants.org
www.zamok.holic.sk

 

 

 

Takmer nemožné sa stalo realitou. Po šiestich rokoch od zrútenia časti múru juhovýchodného bastiónu Holíčskeho zámku dostalo štyristo ročné opevnenie svoju niekdajšiu podobu. Slávnostné odovzdanie zrekonštruovaného objektu sa uskutočnilo 27. mája za prítomnosti viacerých hostí, zástupcov dodávateľa, Úradu vlády Slovenskej republiky, Krajského pamiatkového úradu Trnava, poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších zainteresovaných inštitúcií. Spolu s primátorom Zdenkom Čambalom prestrihli symbolickú pásku technický a investičný riaditeľ dodávateľskej spoločnosti Ekostavby Brno Vladimír Kouba a Ján Krak, generálny riaditeľ Sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR. Rekonštrukcia juhovýchodného bastiónového opevnenia bola podporená z projektu Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie a z prostriedkov Finančného mechanizmu EHP,  spolufinancovaná zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  Výška projektového grantu bola v objeme 640 039 eur. Správcom Programu Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora rozmanitosti v kultúre je Úrad vlády SR. Hlavným partnerom projektu je Nadácia MeAM, organizačná zložka zahraničnej nadácie v Slovenskej republike.  Mesto Holíč spolufinancovalo projekt čiastkou 112 948 eur. Celkové náklady projektu predstavovali 752 987 eur.  Obnova juhovýchodného bastiónu pozostávala zo štyroch etáp.  V prvých dvoch išlo hlavne o statické zaistenie stien opevnenia. V tretej etape sa uskutočnil archeologicko-historický výskum, v záverečnej etape sa realizovali parkové úpravy, výsadba stromoradia, zatrávnenie vnútornej plochy a príprava exteriérovej expozície.Juhovýchodný bastión je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky  Holíčsky zámok. Revitalizáciou a rekonštrukciou bastiónu sa dosiahlo bezbariérové sprístupnenie ďalšej časti areálu zámku pre širokú verejnosť a vytvorila sa tak možnosť využívať bastión pre kultúrno-spoločenské aktivity mesta. Projekt je pokračovaním už zrealizovanej rekultivácie a obnovy zámockej vodnej priekopy, ktorá v súčasnosti ponúka návštevníkom obľúbenú atrakciu, člnkovanie.  Do budúcnosti plánuje mesto Holíč využívať bastión pre potreby Mestského múzea a galérie s vybudovanou vonkajšou muzeálnou expozíciou. Tieto priestory môžu slúžiť aj pre organizovanie rôznych sympózií, výstav a pod. Už počas tohoročnej turistickej sezóny je v zrekonštruovanom juhovýchodnom bastióne inštalovaná expozícia, ktorá mapuje panovníkov Holíčskeho panstva od 13.storočia.

 

„Zachráňme dedičstvo našich predkov“ - „Save the heritage of our ancestors“ 


www.eeagrants.org                                                                                                                        www.zamok.holic.sk

 

Uverejnené v Holíčane č.9/2016 – jún
www.holic.sk