V minulom roku, v priebehu pár mesiacov  sa začali črtať nové múry  spadnutého JV bastiónového opevnenia.  Dodávateľ stavby Ekostavby a.s. Brno  vykonali práce ku koncu roka 2015 v celkovom objeme  434 484,67 €. V prípravných prácach sa zriadili dočasné nájazdy cez vodnú priekopu a násypy, odstránili a odviezli sa porušené kamenné a tehlové konštrukcie múru. Pri sanačných prácach sa našli pôvodné drevené pilóty, ktorých vek sa odhaduje na tristo rokov.  Po zastabilizovaní múru 123 stabilizačnými vrtmi do svahu a 106 mikropilotmi do zeme pod základový pás nového múru sa začali  armovať  a injektovať  mikropilóty a vrty striekaným betónom. Aby sa zabránilo hromadeniu vody v bastióne  zabezpečil sa odvod dažďovej vody z bastiónu do vodnej priekopy. Takmer po celej dĺžke bastiónu sa vybudovalo nadzákladové murivo z lomového kameňa, ukončené rímsou z pieskovcových prvkov a začalo sa aj s budovaním tehlovej steny.
Stavebné práce prebiehajú vďaka projektu „ Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie“ , ktorý bol podporený z finančných prostriedkov EHP a štátneho rozpočtu SR. Spolufinancovanie projektu zabezpečilo mesto Holíč. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 602 978.- €.
JV bastión čaká ešte rekonštrukcia jeho vnútornej plochy, kde povrchovou úpravou, vysadením stromov a zazelenaním  získa bastión svoju pôvodnú podobu. V bastióne bude zriadená exteriérová výstavná expozícia o historických šľachtických  rodoch, ktoré vlastnili Holíčske panstvo a zámok. 

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway, Co – financed by State Budget of the Slovak Republic.


www.eeagrants.sk

www.zamok.holic.sk

 

Vizualizácia opraveného JV bastiónu na Holíčskom zámku.
Uverejnené v Holíčane č. 3/2016 – marec, www.holic.sk