V uplynulých dňoch sa začalo intenzívne pracovať na rekonštrukcii JV bastiónového opevnenia, ktoré sa zrútilo  pred piatimi rokmi. Mestu sa podarilo získať finančné prostriedky z EHP a Štátneho rozpočtu SR  vďaka projektu „ Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie“ vo výške 602 978.- €. Z projektu okrem rekonštrukcie JV bastiónového opevnenia bude nainštalovaná exteriérová výstavná expozícia, ktorá bude prístupná širokej verejnoti ako vonkajšia stála expozícia.  Bastiónové opevnenie bude vysadené zeleňou a trávnatým porastom.  V týchto dňoch pokračujú  práce na rekonštrukcii naplno, vystavali sa prístupové cesty, odstránila sa suť zo spadnutého múru, spravila sa sondáš a injektáš do vnútra JV bastiónu pre spevnenie svahu,  v spolupráci s KPÚ Trnava sa robí výber pohľadovej tehly a tiež archeologický výskum, keďže sa jedná o NKP, ktorý prebieha  súčasne s rekonštrukciou.

„ Zachráňme dedičstvo našich predkov“  - „Save the heritage of our ancestors“

Uverejnené v Holíčane č. 14 – september 2015,  www.holic.sk, www.eeagrants.org
Foto : archív Mesta Holíč

Dňa 12. februára sa v priestoroch depozitu zámku v Holíči uskutočnil odborný seminár, konaný v rámci projektu Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie. Okrem zástupcov Mesta Holíč sa na ňom zúčastnili predstavitelia Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike a ako partner projektu Nadácia MeAM Stiftung - organizačná zložka nadácie z Lichtenštajnska so svojou prezentáciou. Prítomní boli tiež predstavitelia Úradu vlády SR, starostovia obcí skalického okresu a zástupcovia niektorých regionálnych inštitúcií.

Projekt Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie so sloganom Zachráňme dedičstvo našich predkov, je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a zo štátneho rozpočtu SR. Celkové oprávnené výdavky na projekt sú 602 978 eur, z toho dotácia tvorí 512 539 eur. Prijímateľom je Mesto Holíč, ktoré z týchto zdrojov uskutoční opravu poškodenej časti múru juhovýchodného bastiónu Holíčskeho zámku, rekonštrukciu jeho vnútornej časti s výsadbou zelene a inštaláciou stálej exteriérovej výstavnej expozície.

Po privítaní účastníkov seminára a príhovore primátora Holíča Zdenka Čambala nasledovali prezentácie zainteresovaných partnerov i niektorých ďalších účastníkov . Ako okrem iného uviedla Rannveig Skoftelandová, zástupkyňa vedúcej misie Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike, zo súčasného grantového programu v objeme 80 mil. eur vyčlenených pre Slovensko je viac ako 12 mil. eur určených na obnovu kultúrneho dedičstva a podporu v rôznych oblastiach kultúry a umenia. Projekt Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie je jedným z mála projektov, podporených z Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republoky pre región Horného Záhoria.

Po úspešnom ukončení obchodnej verejnej súťaže by mala byť rekonštrukcia múrov zámockého bastiónu zrealizovaná najneskôr do februára budúceho roku.

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic
www.eeagrants.sk

uverejnené v Holíčane č.3/2015 - marec, www.holic.sk, www.hodoninsko.eu
Pozvánka
Program seminára

Foto: archív Mesta Holíč

V uplynulých dňoch podpísal primátor Mesta Holíč dva dôležité dokumenty pre ďalší rozvoj mesta.  Prvým dokumentom je Dohoda spolupráci medzi  Mestom Holíč a švajčiarskym Mestom Muri.  Dohoda o spolupráci  je založená na zásadách  „ Memoranda o porozumení medzi Európskou úniou a Švajčiarskom,“  ktoré uzatvorila Rada Európskej únie a zástupcovia vlád členských štátov EÚ dňa 14.02.2006 v Bruseli a na základe „Rámcovej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou  o implementácii programu Švajčiarsko – Slovenskej spolupráce na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie.“ Spolupráca je deklarovaná v oblastiach : ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva, rozvoj cestovného ruchu a služieb, ochrana životného prostredia, rozvoj  IT, regionálny rozvoj, vzdelávanie a osvetová činnosť a oblasť komunálnej politiky.

Druhým dôležitým dokumentom je  podpísanie Zmluvy na realizáciu projektu „ Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie“  v rámci programu „ Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Projekt bol podporený v celkovej výške : 602 978.- €. Žiadateľom projektu je Mesto Holíč a partnermi s nefinančnou účasťou sú :  Nadácia MeAM Lichtenštajnsko pobočka Bratislava, Obec Kopčany, Mikroregion Hodonínsko, partnerstvo pre Horné Záhorie  Jazdecké a agroturistické centrum JACK Kopčany.  Predmetom projektu je rekonštrukcia spadnutého múru  juhovýchodného bastiónového opevnenia, revitalizácia vnútornej plochy opevnenia s realizáciou výsadby a zriadenie exteriérovej výstavnej  stálej expozície, sprístupnenej celoročne širokej verejnosti a turistom.  Termín realizácie projektu : december 2014 – apríl 2016.Uverejnené v Holíčane č. 19 /2014 - november 
Foto: archív Úrad vlády SR